.

در این پروژه سیستم طراحی سهمیه بندی منطقه ای و همچنین ارسال آن برای جایگاه های مورد نظر توسط شرکت اید ه نگار انرژی انجام شده است. با توجه به درصد بالای قاچاق فرآورده های نفتی در مناطق مرزی و با اعلام نیاز شرکت ملی پخش و پالایش به این برنامه برای کنترل این معزل در سرتاسر کشور این نرم افزار به گونه ای طراحی شد که علاوه بر سهمیه بندی کشوری که برای کل کشور طراحی میشود، بتوان به صورت جداگانه برای هر منطقه، ناحیه نفتی سهمیه ای طراحی و در جایگهای تحت پوشش اعمال کرد