در این پروژه اضافه کردن امکان پرداخت بهای سوخت مصرف شده به صورت الکترونیکی فراهم شده است تا مشتریان بتوانند با کارت سوخت خود مبلغ مورد نظر را بپردازند. علاوه بر آن برای صاحب جایگاه این امکان فراهم شده است تا هر زمان که بخواهد وضعیت حساب خود را نزد بانک بررسی کند

 

.