این پروژه برای کنترل مصرف سوخت در جایگاههای گاز مایع بوده و از طرح قراردادن کیوسک برای تایید اعتبار مشتری استفاده میگردد. برای کنترل تلمبه نیز از یک جعبه کنترلر در داخل تلمبه استفاده شده است. تمامی مراحل طراحی و ساخت کیوسک و کنترل کننده تلمبه در شرکت ایده نگار انرژی سبز انجام گرفته است. دلیل اصلی جداسازی تلمبه و دستگاه کنترل کننده عرضه سوخت، مسایل امنیتی می باشد که قراردادن کارتخوان را در درون تلمبه ناممکن میسازد.
دراین پروژه یک سرور نیز برای جمع آوری اطلاعات سوخت گیری در نظرگرفته شده که اطلاعات سوخت گیری خودروها را به مرکز داده منتقل میکند، تا همانند پروژه کارت هوشمند سوخت، اطلاعات سوخت گیری خودروهای کل کشور در یک مرکز مجتمع قابل رویت باشد.