در این پروژه، شرکت ایده نگار انرژی سبز بهینه سازی و رفع عیب از تمامی نرم افزارهای درون جایگاه را بر عهده دارد. این نرم افزارها عبارتند از:

  • نرم افزار دفتر جایگاه

  • نرم افزار داشبورد

  • نرم افزارهای پشت صحنه که وظیفه مدیریت ارتباط IPC با ترمینالها و Data Center را دارند

علاوه بر موارد فوق وظیفه نظارت بر تهیه فایل مربوط به سهمیه بندی و ارسال آن برای جایگاهها به صورت Online: Data Center و یا به صورت Offline: RPM Package نیز جزیی از مفاد این قرارداد میباشد.